Xây dựng mô hình thực hành báo cáo thuế

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ, ... của doanh nghiệp, công tác khai báo thuế luôn giữ vai trò quan trọng cho mọi họat động, mọi loại hình kinh doanh. Do đó chất lượng nguồn nhân lực kế toán ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và sự phát triển của doanh nghiệp. Đa số hiện nay sinh viên chuyên ngành kế toán khi ra trường khó có cái nhìn cụ thể về công việc của mình vì khi học lý thuyết và đi thực tập cuối khóa rất ít được doanh nghiệp tin tưởng giao việc cho làm, thường là kiến tập. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sinh viên mới ra trường, bởi họ phải cần một thời gian đào tạo lại thì mới có kết quả cho công việc.

Chủ nhiệm đề tài: Ths. La Ngọc Giàu – Khoa Kinh tế - Xã hội & Nhân văn

Tóm tắt đề tài: Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ, ... của doanh nghiệp, công tác khai báo thuế luôn giữ vai trò quan trọng cho mọi họat động, mọi loại hình kinh doanh. Do đó chất lượng nguồn nhân lực kế toán ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và sự phát triển của doanh nghiệp. Đa số hiện nay sinh viên chuyên ngành kế toán khi ra trường khó có cái nhìn cụ thể về công việc của mình vì khi học lý thuyết và đi thực tập cuối khóa rất ít được doanh nghiệp tin tưởng giao việc cho làm, thường là kiến tập. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sinh viên mới ra trường, bởi họ phải cần một thời gian đào tạo lại thì mới có kết quả cho công việc.

Xuất phát từ thực trạng trên, giảng viên khoa Khoa kinh tế XH &NV tiến hành hành xây dựng mô hình khai báo thuế nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có thể ứng dụng lý thuyết vào thực hành và tiếp cận với công tác khai báo thuế ngay trên ghế nhà trường,

Mục tiêu của Đề tài

 • Tạo môi trường thực tế cho sinh viên thực tập
 • Bổ sung kiến thức thực tế cho sinh viên về quản lý sử dụng hóa đơn.
 • Đào tạo rèn luyện, kỹ năng lập báo cáo thuế
 • Đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp về công tác báo cáo thuế

Nội dung chủ yếu của Đề tài

 • Chương 1 Tổng quan về công tác báo cáo thuế trong doanh nghiệp
 • Chương 2 Tài liệu, cách thức thực hiện công tác báo cáo thuế.
 • Chương 3 Kết luận, đánh giá

Sản phẩm của Đề tài

 • Mô hình thực hành cáo báo thuế
 • Khả năng và địa chỉ áp dụng
 • Học sinh, sinh viên sẽ thực hiện được công tác báo cáo thuế sau khi tốt nghiệp.
 • Sử dụng mô hình để mở các lớp đào tạo báo cáo thuế ngắn hạn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.