Trường CĐCĐ Đồng Tháp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội trong tình hình mới

ĐẶT VẤN ĐỀ

Trước xu thế hội nhập quốc tế, sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; sự đổi mới của giáo dục, đào tạo nghề nghiệp tại các trường nghề ngày càng có nhiều thời cơ, song cũng không ít thách thức. Nhất là, những chủ trương về thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và công tác thoát nghèo bền vững; Quy định về bậc nghề của người lao động trong các doanh nghiệp cũng hỗ trợ nhà trường trong công tác đào tạo ngắn hạn; việc chuẩn hóa công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm của Tỉnh” [3].... như một làn gió mới làm thay đổi cách nhìn về phương thức lãnh, chỉ đạo đào tạo ngành, nghề vừa đúng theo tiêu chuẩn, tiêu chí của Bộ quy định; vừa phù hợp yêu cầu của xã hội, kinh tế của địa phương. Lãnh đạo sâu sắc các hoạt động đào tạo và quản lý đào tạo; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực lao động gắn với công tác chăm lo đào tạo đội ngũ cán bộ, viên chức; luôn chú trọng công tác bảo đảm chất lượng đào tạo và quyết tâm lãnh đạo chuyển hướng mục tiêu đào tạo… Những định hướng đó của Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Đồng Tháp giúp cho các đoàn thể và các Phòng, Khoa, Trung tâm vận hành có hệ thống, liền mạch, thông suốt và hiệu quả… đáp ứng yêu cầu xã hội trong tình hình mới.

NỘI DUNG

Trường CĐCĐ Đồng Tháp là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ LĐ-TB&XH; với chức năng tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp và trình độ sơ cấp; tổ chức đào tạo thường xuyên theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp; hợp tác với các cơ sở đại học xây dựng chương trình chuyển tiếp lên trình độ đại học. Liên kết với các trường cao đẳng, đại học khác đào tạo liên thông, đào tạo một số ngành, nghề theo yêu cầu của Tỉnh đúng theo quy định... Từ khi thành lập đến nay hơn 20 năm Trường CĐCĐ Đồng Tháp không ngừng phát triển về mọi mặt, nhất là công tác đạo tạo, bồi dưỡng; là một chặng đường dài đủ để khẳng định vị thế của với những đóng góp to lớn trong công tác đào tạo nguồn nhân lực tỉnh nhà đạt chất lượng và hiệu quả.

1. Lãnh đạo sâu sắc hoạt động đào tạo, quản lý đào tạo

Những năm qua, quy mô học sinh sinh viên (HSSV) năm sau tăng cao hơn năm trước, số lượng tuyển sinh cũng ngày một tăng cao. Công tác quản lý đào tạo từng bước đi vào ổn định, sự phối hợp giữa các đơn vị nhà trường ngày càng tốt hơn giúp công tác đào tạo đi vào nề nếp, kỹ cương và hiệu quả hơn. ­­­Kết quả đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng HSSV chiếm tỷ lệ khá giỏi ngày càng nhiều, yếu, kém ngày càng hạn chế.

Trường hiện có hai hình thức tổ chức đào tạo song song với nhau, đó là đào tạo theo hình thức tích lũy tín chỉ đối với các lớp tại trụ sở chính (thành phố Cao Lãnh) và một số khóa lớp tại cơ sở 1 (thành phố Sa Đéc). Ngoài ra, tại cơ sở 1 còn tổ chức đào tạo theo hình thức niên chế cho một số khóa lớp.

Nhà trường luôn quan tâm chỉ đạo công tác chuyên môn “Rà soát, điều chỉnh và ban hành mới các Quy định về Học vụ năm học cho năm học vừa qua; cải tiến, hoàn thiện các Quy trình đào tạo; phối hợp với công ty phần mềm BSC chỉnh sửa và cải tiến phần mềm quản lý đào tạo phù hợp với việc điều hành, quản lý công tác đào tạo theo học chế tín chỉ. Đội ngũ giảng viên được cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị (LLCT)” [1].

Theo đó, các đơn vị chuyên môn của Trường cũng xây dựng chương trình, giáo trình sơ cấp, đào tạo thường xuyên như Chế biến và bảo quản thủy sản, Công nhân xây dựng, Hàn điện, Điện công nghiệp, may công nghiệp. Xây dựng kế hoạch đào tạo theo khóa học, năm học, học kỳ... Phối hợp biên soạn được giáo trình 11 nghề, xây dựng chương trình, giáo trình sơ cấp, đào tạo thường xuyên... giúp lãnh đạo trường thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của mình.

Hoạt động liên kết đào tạo là hoạt động thường xuyên, khi có yêu cầu của xã hội thì lãnh đạo trường quan tâm chỉ đạo chặt chẽ công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, chi cục để tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, đào tạo ngắn hạn, nhất là lớp Kỹ năng khai thác thông tin trên Internet; Kinh tế nông nghiệp (Trường cho cho ra mắt Chi hội Nông dân – Khoa Nông nghiệp – Thủy sản).

 

 

 

Media/1/Images/202103/nangcaochatluongdaotao-1-20210322023136-e.jpg

Hình 1. Lễ ra mắt Chi hội Nông dân – Khoa Nông nghiệp-Thủy sản

Bên cạnh đó, cơ cấu ngành, nghề nội dung, chương trình đào tạo “Cần chú trọng đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng mềm để HSSV tích luỹ đầy đủ kiến thức, kỹ năng, khả năng tư duy, thái độ tích cực, tự tin hội nhập thị trường lao động quốc tế” [5].

2. Quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức

Hằng năm, lãnh đạo trường tập trung “Rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức và người lao động” [2]. Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa các Phòng, Khoa, Trung tâm theo hướng một tổ chức, một người có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức, một người chủ trì, chịu trách nhiệm chính. Tính đến 10/7/2021, số lượng viên chức nhà trường còn 234 người. Trong đó, tiến sĩ 05, thạc sĩ 117, đại học 95, cao đẳng và trình độ khác 17, tránh được tình trạng trùng lắp, chồng chéo nhân sự.

Ngoài ra, lãnh đạo trường còn “Đẩy mạnh phân cấp trong quản lý điều hành gắn với việc đề cao trách nhiệm của các trưởng đơn vị trực thuộc” [4]. Từ đó, phát huy tốt vai trò chủ động của các đơn vị. Khuyến khích sự năng động, sáng tạo, phát huy tính tích cực, chủ động của trong việc xây dựng, kiện toàn tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Ứng dụng tốt công nghệ thông tin, làm tăng hiệu quả công tác quản lý, điều hành, giảng dạy và học tập. Quan tâm tạo điều kiện tối đa cho đội ngũ cán bộ, viên chức đi học bồi dưỡng, nâng cao. Từ đó, tạo được sự chuyển biến rõ nét cả về chất lượng lẫn số lượng. Lãnh đạo nhà trường phối hợp xem xét cử viên chức đào tạo trình độ sau đại học, LLCT, QLNN chương trình chuyên viên và chuyên viên chính, bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ khác. Đến nay, đội ngũ lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm cơ bản đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.

Media/1/Images/202107/qlnn-chuyenvien-20210716073736-e.jpg

Hình 2. Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và QLNN ngạch chuyên viên năm 2021

3. Chú trọng công tác bảo đảm chất lượng đào tạo

Quan điểm chỉ đạo của nhà trường luôn hướng tới việc đạt được mục tiêu “Nói không với bệnh thành tích và Nói không với đào tạo không đạt chuẩn” [6]. Thực hiện nghiêm tinh thần Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH và Công văn số 1845/TCDN-KĐCL ngày 24/7/2017 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về kiểm tra chất lượng đào tạo. Hàng năm Nhà trường, đều cụ thể hóa bằng kế hoạch thực hiện tự đánh giá và kiểm tra chuyên môn thông qua việc “Khảo sát online thông qua google Form đối với người học và viên chức để được lấy ý kiến đánh giá phản hồi” [7] theo đúng tiến độ, đúng quy định, đúng thực chất mức độ đào tạo, đạt đến đâu phát huy, có biện pháp tháo gỡ kịp thời đến đó. Thông qua, việc ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng Trường và các bộ phận tham gia thực hiện tự đánh giá và thu thập minh chứng đúng yêu cầu... đã giúp Nhà trường thuận lợi cho việc duy trì và cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo. Hiện nay, Trường CĐCĐ Đồng Tháp có“02 ngành, nghề trọng điểm đạt chuẩn cấp quốc tế; 03 ngành, nghề trọng điểm đạt chuẩn cấp khu vực ASEAN, thu hút HSSV đăng ký vào học ngày càng đông” [1].

Media/1/Images/202107/banertuyensinh-20210716074125-e.jpg

 

4. Quyết tâm lãnh đạo chuyển hướng mục tiêu đào tạo

Trường CĐCĐ Đồng Tháp đã chuyển hướng từ đào tạo từ việc làm sẵn có sang hun đúc tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo. Đó chính là đào tạo nên thế hệ HSSV mới có đủ phẩm chất, năng lực làm việc tự chủ, có khả năng dẫn dắt, lãnh đạo để không chỉ tự tạo việc làm cho mình mà còn đem lại nhiều cơ hội việc làm, khởi nghiệp vì cộng đồng. Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo để HSSV tốt nghiệp “Chủ động thích ứng, hội nhập và cạnh tranh cao trên thị trường lao động trong nước và quốc tế” [5].

 

Media/1/Images/202107/tiepdoanctdaisuhoaky-20210716074005-e.jpg

 

Hình 3. Trường CĐCĐ Đồng Tháp tiếp và làm việc với Đoàn công tác

của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. HCM

Hiện nay, Trường đang tập trung mở rộng chương trình đào tạo đồng thời ký kết hợp tác với hơn 70 công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ HSSV thực tập, nghiên cứu khoa học và tìm việc làm sau khi ra trường. Cơ hội tìm kiếm việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp ngày một gia tăng – Tại Hội nghị Tổng kết công tác hướng nghiệp, Tuyển sinh năm 2020 đánh giá 100% HSSV tốt nghiệp ra trường có việc làm.

Song song đó, các đơn vị trong nhà trường đồng lòng thực hiện chuyển đổi hoạt động giáo dục nghề nghiệp và được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp giấy phép hoạt động; chuyển đổi Chương trình đào tạo từ học chế niên chế sang học chế tín chỉ; ban hành Quy chế làm việc của nhà giáo. Những kết quả này đã giúp hoàn thiện cơ cấu tổ chức, thúc đẩy hoạt động chuyên môn của nhà trường trở nên chuyên nghiệp, đảm bảo các yêu cầu, tiêu chuẩn trong tình hình mới, vận hành hệ thống giảng dạy liền mạch, thông suốt và hiệu quả.

KẾT LUẬN

Phát huy tốt vai trò của lãnh đạo nhà trường đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo định hướng Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2020 - 2025 và đến năm 2030. Cộng với trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, viên chức nhà trường với truyền thống đoàn kết tiếp tục phát triển. Trường CĐCĐ Đồng Tháp nhất định sẽ trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp có uy tín và chất lượng cao hàng đầu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong lĩnh vực nông nghiệp và ứng dụng. Đặc biệt, “Coi trọng tính năng động, sáng tạo, trung thực, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình, khả năng thích ứng và làm việc trong môi trường luôn thay đổi, cạnh tranh và đầy thách thức” [5]. Cùng kiến tạo cơ hội phát triển trên tinh thần mỗi cán bộ, viên chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm hiến kế vì chất lượng nghiệp đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường mà tận tâm làm việc tốt nhất cho người học... Trường CĐCĐ Đồng Tháp nhanh chóng trở thành một địa chỉ đào tạo nguồn nhân lực tin cậy, chất lượng cao của khu vực ĐBSCL.

TS. Hồ Thị Hồng Cúc - Phòng NCPT&ĐBCL

 TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường CĐCĐ Đồng Tháp, Báo cáo số 02-BC/ĐU ngày 29/6/2020 Báo cáo chính trị trình Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025.
  2. Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Đồng Tháp, Chương trình hành động số 61-CTr/TU, ngày 28/02/2018 về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
  3. Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Đồng Tháp, Chương trình hành động số 70-CTr/TU ngày 25/7/2018 về Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
  4. Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Công văn số 777-CV/ĐUK ngày 24/9/2018 về triển khai thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTVTW của Ban Tổ chức Trung ương; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 08- QĐi/TW, ngày 25/10/2018 Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
  5. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 29-NQ/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế.
  6. Trường CĐCĐ Đồng Tháp, Báo cáo số 65-BC/ĐU ngày 04/12/2020 Báo cáo Tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
  7. Phòng Tuyển sinh, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường CĐCĐ Đồng Tháp, Báo cáo 02/BC-TSKT&ĐBCL ngày 27/11/2020 Báo cáo số Về việc tổ chức thu thập ý kiến đánh giá người học và viên chức năm học 2019 – 2020.