Chức năng - nhiệm vụ Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học 


1) Chức năng
Tham mưu, đề xuất cho Lãnh đạo trường trong công tác tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu của người học; tổ chức hoặc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ, tin học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. 
2) Nhiệm vụ
- Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, liên kết đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu của người học;
- Chiêu sinh và quản lý người học;
- Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn tài liệu dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng người học;
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do trung tâm tổ chức. Tổ chức hoặc liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ, tin học của hệ thống giáo dục quốc dân khi đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
- Thực hiện các công việc có liên quan như biên dịch, phiên dịch, lập trình, cài đặt phần mềm;
- Liên kết tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên của trung tâm;
- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu phát triển trung tâm, nâng cao chất lượng giáo dục;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.