Thông báo mời thầu chào giá cạnh tranh thiết bị vật tư thực hành học kỳ 2 năm học 2020-2021

thông báo mời thầu chào giá cạnh tranh thiết bị vật tư thực hành học kỳ 2 của Khoa Điện - Điện tử (năm học 2020-2021)

Media/1/Images/202106/moithau-l3-20210604101152-e.jpg
Danh mục chi tiết kèm theo thông báo trên: Tải về