Thông báo gia hạn thời gian chào giá cung cấp vật tư, học cụ thực hành học kỳ II năm học 2020-2021

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 về việc qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ thông báo số 86/CĐCĐ-QT, ngày 24/3/2021 của trường CĐCĐ Đồng Tháp về việc chào giá cung cấp vật tư, học cụ thực hành học kỳ II năm học 2020-2021.

 

Trường thông báo gia hạn thời gian chào giá cung cấp vật tư, học cụ thực hành học kỳ II năm học 2020-2021 đến các Khoa nghề và các Đơn vị có đủ chức năng gửi hồ sơ chào giá với nội dung như sau:

- Hình thức: Gửi thư chào giá đầy đủ vật tư và học cụ về số lượng, chủng loại theo yêu cầu của nhà trường (danh mục chi tiết đính kèm).

- Gói thầu: Vật tư, học cụ Khoa Điện – Điện tử.

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Tại Phòng Quản trị - Thiết bị Vật tư & Thư viện thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, Số 259, đường Thiên Hộ Dương, phường Hòa Thuận, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại liên hệ 0277.3876206.

- Thời gian nhận hồ sơ chào giá: từ ngày ra thông báo đến trước 9 giờ, ngày   09 tháng  4  năm 2021.

- Thời gian mở hồ sơ chào giá: 9 giờ,  ngày 09 tháng 4 năm 2021.

========================

Tải Danh mục chi tiết đính kèm.