Sứ mệnh của trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp: "Giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao khoa học - công nghệ vì sự phát triển của cộng đồng"