Nhân sự Phòng Tổ chức - Hành chính

TT

Phòng Tổ chức - Hành chính

Trụ sở chính: 02773.851523

Cơ sở 1: 02773.863.618

Email

Di động

1

Nguyễn Văn Lích

Trưởng phòng

Trụ sở chính

nvlich@dtcc.edu.vn

0918 042 679

2

Trần Văn Chính

Phó Trưởng phòng

Cơ sở 1

tvchinh@dtcc.edu.vn

0919.279.387

3

Nguyễn Văn Minh

Chuyên viên

Trụ sở chính

minh@dtcc.edu.vn

0986 830 014

4

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Chuyên viên

Trụ sở chính

thanhtam@dtcc.edu.vn

0834 56 2872

5

Lê Long Hải

Chuyên viên

Trụ sở chính

llhai@dtcc.edu.vn

0907 340 627

6

Nguyễn Thị Cẩm Bình

Chuyên viên

Trụ sở chính

ntcbinh@dtcc.edu.vn

0914 970 977

7

Hồ Thị Hoàng Diệu

Chuyên viên

Trụ sở chính

hoangdieu@dtcc.edu.vn

0356 598 609

8

Đặng Xuân Hùng

Bảo vệ

Trụ sở chính

 

0335 592 559

9

Nguyễn Minh Trung

Bảo vệ

Trụ sở chính

 

0768 622 074

10

Hồ Duy Hải

Bảo vệ

Trụ sở chính

 

0829 529 187

11

Đặng Văn Xuyên

TT. Bảo vệ

Trụ sở chính

 

0355 455 244

12

Huỳnh Thành Nhân

Bảo vệ

Trụ sở chính

 

0981 007 170

13

Lê Hoàng Kiêm

Chuyên viên

Cơ sở 1

lhkiem@dtcc.edu.vn

0915 724 388

14

Trần Thế Phiên

TT. Bào vệ

Cơ sở 1

ttphien@dtcc.edu.vn

 

15

Nguyễn Văn Nhỏ

Bảo vệ

Cơ sở 1

 

0785 665 998

16

Nguyễn Văn Thanh Nam

Bảo vệ

Cơ sở 1

 

0779 850 138