Quy chế tuyển sinh 2020

Quy chế tuyển sinh này quy định về: ngành, nghề đào tạo; thời gian tuyển sinh; đốitượng tuyển sinh;hình thức tuyển sinh; chính sách ưu tiên tuyển sinh; thủ tục và hồ sơ đăng ký dự tuyển; điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh; kế hoạch tuyển sinh,thông báo tuyển sinhvà lịch công tác tuyển sinh; tổ chức, thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn củaHội đồng tuyển sinh;các Ban trực thuộc Hội đồng tuyển sinh;tổ chức phúc tra; xác định kết quảtrúng tuyển; triệu tập thí sinh trúng tuyển;kiểm tra kết quả xét tuyển hoặc thi tuyển và hồ sơ của thí sinh trúng tuyển; xử lý thông tin phản ánh viphạm Quy chế tuyển sinh; khen thưởng; xử lý cán bộ làm công tác tuyển sinh vi phạm;quyền và trách nhiệm của Hiệu trưởng; trách nhiệm của thí sinh trong kỳ tuyển sinh; xử lý thí sinh dự tuyển vi phạm quy chế;chế độ báo cáo;chế độ lưu trữ