30/12/2020 Phòng Quan hệ doanh nghiệp

Định hướng nghề nghiệp cho Học sinh Sinh viên khóa 20

Ngày 22 và 24/12/2020, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đã tổ chức chương trình “Định hướng nghề nghiệp cho Học sinh Sinh viên khóa 20”


30/12/2020 Phòng Quan hệ doanh nghiệp

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đã tổ chức “Ngày hội việc làm năm 2020”

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đã tổ chức “Ngày hội việc làm năm 2020”