Phòng máy vi tính

Nhà trường có 3 phòng máy vi tính với tổng số máy vi tính phục vụ học tập là: 150 máy

Media/1/Images/202012/phongmayvitinh-1-20201222041128-e.jpg

Hình 1. Phòng máy vi tính thực hành

Media/1/Images/202012/phongmayvitinh-2-20201222041129-e.jpg

Hình 2. Phòng máy vi tính thực hành

Media/1/Images/202012/phongmayvitinh-3-20201222041127-e.jpg

Hình 3. Phòng máy vi tính thực hành