Phòng học

Khối lý thuyết 1 (Dãy B) và Khối lý thuyết 2 (Dãy C): quy mô 1 trệt, 02 lầu, diện tích sàn xây dựng 4.536,2 m2

Media/1/Images/202012/dayb-1-20201222034545-e.jpg

Dãy B (Khối lý thuyết 1)

Media/1/Images/202012/dayc-1-20201222034544-e.jpg

Dãy C (Khối lý thuyết 2)