Nhân sự Phòng Khoa học công nghệ & HTQT

TT

Phòng Khoa học công nghệ và HTQT

Trụ sở chính: 02773.871963

Mail

Di động

1

Huê Quốc Hòa

Trưởng phòng

hqhoa@dtcc.edu.vn

0913 455 700

2

Dương Thiên Kiều

Chuyên viên

dtkieu@dtcc.edu.vn

0919 090 991

3

Đinh Thị Hồng Loan

Chuyên viên

dthloan@dtcc.edu.vn

0817.111.811