Nhân sự Phòng Đào tạo

TT

Phòng Đào tạo

Trụ sở chính: 02773.851274

Cơ sở 1: 02773.866.362

Email

Di động

1

Huỳnh Văn Khỏe

Trưởng phòng

Trụ sở chính

hvkhoe@dtcc.edu.vn

0919 060 208

2

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

P. Trưởng phòng

Trụ sở chính

ntnhoa@dtcc.edu.vn

0939 174 699

3

Phạm Đức Huy

P. Trưởng phòng

Cơ sở 1

pdhuy@dtcc.edu.vn

0988 384 679

4

Ngô Thị Hoa Nở

Chuyên viên

Trụ sở chính

nthno@dtcc.edu.vn

0783 483 199

5

Huỳnh Thanh Tường

Chuyên viên

Trụ sở chính

httuong@dtcc.edu.vn

0942 232 391

6

Trần Đắc Phú

Chuyên viên

Trụ sở chính

dacphu@dtcc.edu.vn

0902 455 789

7

Trần Văn Tiến

Chuyên viên

Cơ sở 1

tvtien@dtcc.edu.vn

0853.745.072