Đề tài “Xây dựng các qui trình chuẩn trong phòng thí nghiệm Hoá”

Đề tài “Xây dựng các qui trình chuẩn trong phòng thí nghiệm Hoá”.Chủ nhiệm đề tài: Ths. Phạm Thị Trà My – Khoa Khoa học cơ bản

Tóm tắt đề tài: Mục đích nghiên cứu của đề tài là xây dựng quy trình quản lý và sử dụng tài sản thiết bị trong phòng thí nghiệm Hóa nhằm giảm bớt sự khó khan trong khâu quản lí của cán bộ phòng thí nghiệm. Để thực hiện được mục tiêu trên đề tài cần xây dựng các quy trình chuẩn trong phòng thí nghiệm hóa nhằm:

Góp phần nâng cao nhận thức của sinh viên cũng như các bộ giáo viên trong sử dụng dụng cụ thiết bị trong phòng thí nghiệm.

Đưa hướng dẫn một số thiết bị mới, phục vụ dạy thực hành

Góp phần vào việc nâng cao hiệu quả cho công tác quản lí phòng thí nghiệm.

Đề tài “ Xây dựng các quy trình chuẩn trong phòng thí nghiệm” có thể coi là một đề tài thực tiễn. Nội dung đề tài đã khái quát được những thuận lợi và khó khăn của phòng thí nghiệm Hóa. Với những hạn chế còn tồn tại trong phòng thí nghiệm đề tài đạt được những kết quả sau:

Nghiên cứu và tổng hợp tài liệu để nêu cách vệ sinh, bảo quản các dụng cụ thực hành.

Nêu cách vận hành các thiết bị đang được sự dụng trong phòng thí nghiệm.

Sửa chữa và đưa vào vận hành tốt một số thiết bị có tính ứng dụng cao nhưng chưa được sử dụng.

Xây dựng quy trình quản lí và sử dụng tài sản, thiết bị, quy trình chuẩn trong phòng thí nghiệm.