Đề tài “Thử nghiệm tiêm phòng vacxin Cúm gia cầm/H5N1 cho đàn chim Trĩ nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”

Đề tài “Thử nghiệm tiêm phòng vacxin Cúm gia cầm/H5N1 cho đàn chim Trĩ nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp” Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lâm Kim Yến – Khoa Nông nghiệp – Thủy sản

Tóm tắt đề tài:

- Nhằm đánh giá hiệu giá kháng được tiêm phòng vacxin cúm gia cầm H5N1 Chim Trĩ được chọn ngẫu nhiên từ các mẻ ấp khác nhau và được tiêm phòng tất cả các bệnh khác (trừ cúm gia cầm H5N1) theo quy trình tiêm phòng cho gà. Vacxin sử dụng là vacxin cúm gia cầm H5N1 Navetco chủng NIBRG-14, vô hoạt dạng nhũ dầu.

- Kết quả đạt được:

_Tiêm phòng vắc xin Navetco – vifluvac là an toàn cho chim trĩ:

+ Chim không có biểu hiện bị phản ứng hay chết sau khi tiêm phòng vắc xin.

+ Tăng trọng của chim trĩ giữa các nghiệm thức là như nhau.

_Thời gian bắt đầu sinh kháng thể sau tiêm phòng là 15 ngày và kháng thể bắt đầu đạt ngưỡng bảo hộ (4 log2) ở thời điểm sau 30 ngày và đạt tỉ lệ bảo hộ cao nhất từ sau 60 ngày.

Tỉ lệ bảo hộ sau khi tiêm phòng ở chim trống và chim mái là như nhau. Nhưng ở chim mái có khuynh hướng tạo kháng thể sớm hơn chim trống.

Quy trình tiêm vắc-xin H5N1 2 mũi (mũi 1 lúc 21 ngày tuổi và tiêm lặp lại mũi 2 lúc 35 ngày tuổi) trên chim Trĩ cho đáp ứng kháng thể cao và thời gian miễn dịch cũng kéo dài hơn so với quy trình tiêm phòng 1 mũi vào 21 ngày tuổi.