Đề tài “Kiểm soát mức độ đồng nhất nhiệt độ ảnh hưởng đến chế độ thanh trùng các sản phẩm dạng lỏng bằng phương pháp đo trực tuyến”

Đề tài “Kiểm soát mức độ đồng nhất nhiệt độ ảnh hưởng đến chế độ thanh trùng các sản phẩm dạng lỏng bằng phương pháp đo trực tuyến” Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Hoa Xuân – Khoa Kỹ thuật – Công nghệ

 

Tóm tắt đề tài:

1. Kết quả đạt được

Đề tài được tiến hành với 75 đồ hộp chứa nước khóm-me, đồ hộp sẽ được cho vào giỏ chứa bố trí theo ma trận (5x5x3), các cảm biến nhiệt độ được bố trí vào trong sản phẩm theo ma trận (3x2x3). sản phẩm được nâng nhiệt từ 30oC đến 85oC trong 100 phút, thời gian nâng nhiệt là 80 phút, tổng thời gian giữ nhiệt ở hai giai đoạn là 20 phút, môi trường truyền nhiệt là chất lỏng, khoảng cách giữa 2 lần ghi là 10 giây. Biểu diễn phân bố nhiệt trong không gian ba chiều của ma trận quan sát, từ đó đánh giá mức độ đồng nhất nhiệt độ của môi trường và sản phẩm tại các khoảng thời gian gia nhiệt khác nhau và ứng với các mức nhiệt độ khác biệt có thể chấp nhận, tính toán trị số thanh trùng F value tại các vị trí đo đạc. Mỗi sản phẩm lặp lại 4 lần thí nghiệm kết quả cho thấy với sản phẩm me có độ Brix=16, PH=3,6 và sản phẩm khóm có Brix=19, PH=4,0 là kết quả được chọn, vậy với sản phẩm được chọn ứng với các khoảng thời gian gia nhiệt khác nhau sẽ có mức độ đồng nhất khác nhau, mức độ khác biệt nhiệt độ lớn hơn hoặc bằng 0,6oC thì mức độ đồng nhất được ghi nhận là 100% với sản phẩm và 100% với môi trường, giá trị F value tại các vị trí đo đạc cũng khác nhau, ứng với các mức nhiệt độ khác biệt càng lớn thì chỉ số thanh trùng F value càng lớn. Đối với sản phẩm có PH khoảng 3,5 ÷ 4,2 thì Clostridium perfringens < 1CFU/ml theo tiêu chuẩn TCVN 4991 : 2005.

2. Đối với việc công khai số liệu nghiên cứu:

- Nội dung và kết quả của đề tài được thẩm định bởi Sở KHCN Đồng Tháp và hội đồng khoa học của trường CĐCĐ Đồng Tháp, ngày 29 tháng 04 năm 2014.

- Nội dung chi tiết được lưu tại Sở KHCN Đồng Tháp, phòng QLKH & HTQT trường CĐCĐ Đồng Tháp.

- Quá trình nghiên cứu, kết quả của đề tài được ứng dụng trong giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ thực phẩm tại trường CĐCĐ Đồng Tháp.