Đề tài “Ảnh hưởng của liều lượng và thời điểm xử lý Molybden đến dư lượng nitrate trên cây cải ngọt”

Đề tài “Ảnh hưởng của liều lượng và thời điểm xử lý Molybden đến dư lượng nitrate trên cây cải ngọt” Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lâm Kim Yến – Khoa Nông nghiệp – Thủy sản

Tóm tắt đề tài:

Đề tài: “Ảnh hưởng của liều lượng và thời điểm xử lý Molybden đến dư lượng nitrate trên cây cải ngọt” được thực hiện nhằm xác định liều lượng và thời điểm xử lý Mo thích hợp, từ đó có thể đưa ra công thức khuyến cáo phù hợp để giảm sự tích lũy nitrate trên cây cải ngọt. .

Đề tài được thực hiện từ tháng 02/2015 đến tháng 05/2015 tại xã Hòa An, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp trên giống cải ngọt Trang Nông. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên hai nhân tố với ba lần lặp lại. Có tất cả 12 nghiệm thức là tổ hợp của 3 thời điểm phun Mo (3,7,10 ngày trước khi thu hoạch) và 4 mức độ Mo (không xử lý, phun qua lá với nồng độ 10, 20, 30 ppm).

Kết quả thí nghiệm cho thấy: Thời điểm và thời gian xử lý Mo không ảnh hưởng đến đặc tính nông học của cây cải ngọt như: màu sắc lá, chiều cao cây, năng suất. Khi trồng cải ngọt có bổ sung thêm Mo thì có làm giảm sự tích lũy nitrate tuy nhiên lượng nitrate vẫn còn cao hơn ngưỡng cho phép.