Đề tài  “Ảnh hưởng của liều lượng đạm và phương pháp xử lý molybden đến năng suất cây đậu phộng trên đất phù sa cổ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp”

Đề tài  “Ảnh hưởng của liều lượng đạm và phương pháp xử lý molybden đến năng suất cây đậu phộng trên đất phù sa cổ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp” Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phan Thị Thanh Tuyền – Khoa Nông nghiệp – Thủy sản

Tóm tắt đề tài:

Đề tài “Ảnh hưởng của liều lượng đạm và phương pháp xử lý molybden đến năng suất cây đậu phộng trên đất phù sa cổ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp” được thực hiện nhằm xác định liều lượng đạm và phương pháp xử lý molybden có khả năng làm tăng năng suất đậu phộng .

Đề tài được thực hiện từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 3 năm 2014 trên giống đậu sẻ ở huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên hai nhân tố với ba lần lặp lại. Có tất cả 12 nghiệm thức là tổ hợp của 4 liều lượng đạm (0, 20, 40, 60,) và 3 phương pháp xử lý molybden (0, 0,2, 0,4 g/100g hạt).

Kết quả thí nghiệm cho thấy: Những nghiệm thức bón phân đạm với liều lượng là 40, 60kgN/ha có kết quả cao về chiều cao cây, số lượng nốt sần, tỷ lệ nốt sần và năng suất. Những nghiệm thức có xử lý Mo với lượng 0,2 g/100g hạt, 0,4g/100g hạt cũng cho kết quả cao tương tự.