13/10/2021 Công khai dự toán thu-chi

Công bố công khai dự toán 06 tháng năm 2021


13/10/2021 Công khai dự toán thu-chi

Công khai dự toán Quí 3 năm 2021


13/10/2021 Công khai dự toán thu-chi

Công khai dự toán Quí 2 năm 2021


09/04/2021 Công khai dự toán thu-chi

Công khai dự toán Quí 1 năm 2021

Công khai dự toán Quí 1 năm 2021


24/02/2021 Công khai dự toán thu-chi

Công khai dự toán thu chi ngân sách 2021


14/01/2021 Công khai dự toán thu-chi

Công khai dự toán Quí 3 năm 2020


14/01/2021 Công khai dự toán thu-chi

Công khai dự toán Quí 4 năm 2020


14/01/2021 Công khai dự toán thu-chi

Công khai dự toán thu chi ngân sách 2020


14/01/2021 Công khai dự toán thu-chi

Công khai dự toán thu chi ngân sách 2019