Chức năng - nhiệm vụ Trung tâm Liên kết đào tạo, bồi dưỡng

1) Chức năng

- Tham mưu và tư vấn cho Hiệu trưởng trong công tác tuyển sinh, đào tạo
cao đẳng, trung cấp theo hình thức đào tạo hệ vừa làm vừa học; các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và xã hội.

- Quản lý và phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức đào tạo sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp theo hình thức đào tạo hệ vừa làm vừa học và Từ xa.

2) Nhiệm vụ

- Phối hợp với đơn vị liên quan quản lý công tác đào tạo các lớp vừa làm vừa học do Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đào tạo và cấp bằng;

- Thực hiện thủ tục mở lớp đào tạo hệ vừa làm vừa học tại Trường, các đơn vị liên kết và các lớp đào tạo ngắn hạn;

- Phối hợp tuyển sinh, quản lý, điều hành các lớp Cao học, đại học, cao đẳng, trung cấp vừa làm vừa học, từ xa do các trường đại học, cao đẳng, trung cấp liên kết đào tạo;

- Phối hợp với các đơn vị liên kết đào tạo quản lý lịch giảng dạy của giảng viên; chủ trì tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần;

- Kiểm tra việc thực hiện nền nếp, chuyên môn, hoạt động giảng dạy của giảng viên thỉnh giảng và học tập của học viên, học sinh, sinh viên do Trung tâm quản lý;

- Thống kê giờ giảng, giờ coi thi cho giảng viên giảng dạy và coi thi tại Trung tâm;

- Xây dựng kế hoạch đưa, đón, ăn, nghỉ của giảng viên các trường liên kết hàng tuần;

- Chủ trì tổ chức khai giảng, bế giảng, trao bằng tốt nghiệp các lớp đào tạo hệ vừa làm vừa học và các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.

- Quản lý và cấp văn bằng, chứng chỉ các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và xã hội.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Đứng đầu các Trung tâm là giám đốc trung tâm do hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm. Giúp việc cho giám đốc trung tâm có các phó giám đốc do hiệu trưởng bổ nhiệm. Giám đốc trung tâm phải có trình độ từ tốt nghiệp đại học trở lên. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm, phó giám đốc trung tâm là 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại.