Chức năng - Nhiệm vụ Phòng Tổ chức - Hành chính

Media/1/Images/202012/taptheptchc-1-20201228100046-e.jpg

 

Tập thể Viên chức Phòng Tổ chức - Hành chính

I. Giới thiệu chung:

Phòng Tổ chức – Hành Chính, tiền thân là Phòng Phòng Hành chính – Quản trị, được thành lập theo Quyết định 74/QĐ-UB.TL ngày 15/6/2001 của UBND tỉnh Đồng Tháp. Cùng với sự phát triển của nhà trường, trước yêu cầu nhiệm vụ mới Phòng được đổi tên thành Văn phòng theo Quyết định 154/QĐ-UB.TL ngày 30/7/2004 của UBND tỉnh Đồng Tháp và được bổ sung thêm nhiệm vụ tham mưu về công tác tổ chức cán bộ.

Để nâng cao chất lượng hoạt động tham mưu theo hướng chuyên môn hóa nghiệp vụ, Văn phòng được chia tách thành 2 phòng chức năng là Phòng Tổ chức – Hành chính và Phòng Quản trị - Thiết bị & Thư viên theo Quyết định 59/QĐ-UBND.TL ngày 21/4/2008 của UBND tỉnh Đồng Tháp. Với biên chế gồm 8 thành viên, ngoài các nhiệm vụ chính thuộc lĩnh vực Tổ chức – Hành chính, Phòng còn đảm nhận thêm nhiệm vụ quản lý và điều hành hệ thống trang web của trường và trang Hồ sơ công việc, nhằm tin học hóa hoạt động quản lý và điều hành trong toàn trường.

II. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Công tác Tổ chức:

Sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng nhiệm vụ cụ thể, xác định chức trách, quan hệ công tác, lề lối làm việc cho các tổ chức và cá nhân trong nhà trường theo quy định của Nhà nước và của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo dõi, đôn đốc các tổ chức thực hiện đúng, đủ chức năng nhiệm vụ, chế độ công tác và lề lối làm việc đã được quy định.

- Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu biên chế lao động hàng năm, tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ công chức và hợp đồng lao động theo quy định của quy chế thi tuyển, pháp lệnh công chức và luật lao động.

- Thực hiện việc quản lý cán bộ công chức, bố trí sử dụng hợp lý và có hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức và lao động hiện có của nhà trường. Tổ chức việc thực hiện bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, sắp xếp công chức vào các ngạch, bậc, chức danh phù hợp với trình độ, khả năng, điều kiện công tác theo quy định của nhà nước.

- Tổ chức thực hiện đánh giá xếp loại công chức theo đúng quy định pháp lệnh công chức của chính phủ. Đề xuất việc bố trí công việc phù hợp với năng lực, ngành nghề đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của nhà trường.

- Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ, công chức và đảm bảo thực hiện đầy đủ, công bằng dân chủ về nghĩa vụ, quyền lợi của cán bộ, công chức theo quy định của Nhà nước, của Bộ giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức việc xây dựng và quản lý hồ sơ, lý lịch của cán bộ công chức. Thực hiện việc thống kê, báo cáo và kiểm tra hồ sơ cán bộ công chức theo quy định của Nhà nước, Tổ chức việc kiểm tra, thẩm định các văn bằng chứng chỉ, đề xuất việc xử lý các trường hợp vi phạm.

- Kết hợp với phòng Tài vụ thực hiện các báo cáo lao động tiền lương hàng quý, hàng năm các chế độ tiền lương, để các cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Nắm tình hình thực hiện quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức. Trên cơ sở đó đề xuất và tổ chức thực hiện việc xét khen thưởng và kỷ luật cán bộ, công chức, theo đúng quy định hiện hành.

- Theo dõi hướng dẫn, đánh giá công chức hàng năm, tổng kết thi đua. Đề xuất biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt (dạy tốt- học tốt) trong nhà trường.

- Làm nhiệm vụ thường trực và thư ký Hội đồng thi đua trong nhà trường.

- Tổng hợp làm báo cáo thường kỳ và bất thường đồng thời quản lý các loại kế hoạch, các loại thống kê theo yêu cầu.

2. Công tác hành chính:

- Tiếp nhận, phân phối, quản lý theo dõi các công văn giấy tờ gửi đến, gửi đi các nơi trong và ngoài nhà trường bảo đảm kịp thời, nhanh chóng, đúng thủ tục hành chính, lưu trữ các văn bản chung, hưỡng dẫn các tổ chức trong nhà trường xây dựng hồ sơ lưu trữ và bảo quản hồ sơ.

- Quản lý các con dấu của nhà trường.

- Cấp và chứng nhận các loại giấy tờ đối với cán bộ công chức: giấy giới thiệu, giấy đi đường, giấy cử đi công tác…

- Tổ chức công tác bảo vệ trật tự trị an trong nhà trường.

- Tổ chức và thực hiện việc in ấn, đánh máy, photocopy, điện thoại, thường trực, bảo vệ, liên lạc, giao dịch, tiếp khách, ngày nghỉ, ngày tết, ngày lễ. Đôn đốc toàn trường thực hiện đúng thời gian lao động.

- Kết hợp với phòng Chính trị và Công tác sinh viên tổ chức phục vụ các đợt sinh hoạt lớn của nhà trường, tổ chức thực hiện các ngày tết, ngày lễ lớn của dân tộc.

- Tổ chức thực hiện các công việc xã hội của nhà trường với địa phương và các đơn vị bạn nơi trường đóng như: họp hành, kết nghĩa, bầu cử, lao động, giúp đỡ các đối tượng chính sách xã hội và các hoạt động giao lưu, liên kết khác.

- Làm nhiệm vụ thường trực và thư ký hội đồng thi đua trong nhà trường.

- Tổng hợp làm báo cáo thường kỳ và bất thường, đồng thời quản lý các loại kế hoạch, các loại thống kê theo yêu cầu.

- Phối hợp với phòng Chính trị và Công tác sinh viên, các khoa quản lý học sinh sinh viên để tổ chức, chỉ đạo hoạt động Đoàn, Hội sinh viên học sinh và tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, tổ chức các phong trào văn thể, phong trào thi đua.