Chức năng nhiệm vụ Phòng Quản trị - Thiết bị vật tư và Thư viện

a) Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trường về công tác lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động về quản trị, thiết bị, thư viện và phục vụ của Trường.

b) Nhiệm vụ:

- Trang bị, sửa chữa tài sản, thiết bị theo kế hoạch và yêu cầu của các đơn vị sử dụng; Phân bổ, sắp xếp phương tiện làm việc đúng qui định;

- Tham mưu công tác mua sắm tài sản, thiết bị, dụng cụ đúng quy định;

- Quản lý hồ sơ, sổ sách tài sản, thiết bị và tài sản;

- Phối hợp với phòng Đào tạo và các khoa phân bổ hệ thống phòng học, giảng đường;

- Thực hiện các dự án chương trình mục tiêu quốc gia;

- Theo dõi tiến độ thực hiện các dự án và hợp đồng xây dựng trong nhà trường; 

- Căn cứ theo kế hoạch, đề nghị của đơn vị sử dụng: Kiểm tra, đề xuất việc sửa chữa, bảo trì... phòng sẽ trực tiếp sửa chữa (sửa chữa nhỏ),  theo dõi sửa chữa tài sản thiết bị theo định kỳ, đột xuất và kết hợp các đơn vị sử dụng kiểm kê tài sản, thiết bị, dụng cụ cuối năm; 

- Lập kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất các phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm phục vụ công tác chuyên môn;

- Chịu trách nhiệm cho  mượn - trả sách, tài liệu thô và hướng dẫn tra tìm, sử dụng nguồn tài liệu điện tử cho công chức, viên chức và HSSV toàn  trường;

- Thừa lệnh ký lệnh điều xe (theo lịch đưa đón do Phòng Đào tạo xác nhận); Giấy đi đường trong và ngoài tỉnh cho nhân viên lái xe.

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.