Chức năng, nhiệm vụ Phòng Đào tạo

a) Chức năng

- Tham mưu và báo cáo Hiệu trưởng việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác đào tạo theo học chế tín chỉ trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và ngắn hạn theo quy định tại Điều lệ trường Cao đẳng;

- Tổ chức thực hiện, quản lý về mặt nhà nước việc kiểm tra giám sát toàn bộ công tác giảng dạy và học tập trong nhà trường theo nhiệm vụ được phân giao.

b) Nhiệm vụ

            - Xây dựng chiến lược phát triển đào tạo;

            - Tham mưu việc xây dựng, phát triển và quản lý chương trình đào tạo;

            - Tổ chức Hiệu chỉnh chương trình đào tạo, chương trình môn học;

            - Làm thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của các ngành, nghề đào tạo;

            - Xây dựng kế hoạch đào tạo theo khóa học, năm học, học kỳ;

            - Xây dựng tiến độ đào tạo cho từng khóa học, ngành học, lớp học;

            - Phối hợp với các Khoa trong việc mời giảng;

            - Tổ chức kiểm tra công tác giảng dạy, học tập của các Khoa;

            - Quản lý việc biên soạn, lựa chọn giáo trình phục vụ công tác giảng dạy gồm các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và ngắn hạn;

            - Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường, quản lý quá trình học tập của sinh viên tại doanh nghiệp;

            - Quản lý kết quả học tập của sinh viên theo từng khóa học, năm học, học kỳ;

            - Tổ chức xét điều kiện tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp cho người học;

            -  Quản lý công tác in phôi bằng và cấp phát văn bằng, chứng chỉ;

            -  Quản lý và lưu trữ toàn bộ danh mục hồ sơ đào tạo theo quy định của Tổng cục GDNN;

            - Giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác học vụ như: nghỉ học tạm thời, bảo lưu kết quả học tập, chuyển ngành, chuyển trường, miễn giảm môn học,….;

            - Giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của người học về đào tạo;

            - Tuyển sinh và quản lý các lớp sơ cấp và ngắn hạn; Quản lý và đề xuất các vấn đề liên quan đến phần mềm quản lý đào tạo;

            - Ôn thi xét điều kiện dự thi, tốt nghiệp các lớp theo học chế niên chế.

            - Thực hiện các báo cáo về công tác đào tạo;

            -  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.