Bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020

Media/1/Images/202101/lopboiduongvtlt-20210129032946-e.jpg

Danh sách công nhận học viên hoàn thành chương trình và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020: Tải về xem